Generelle handels- og leveringsbetingelser for Olsen & Pedersen Stål A/S

Præambel:
Olsen & Pedersen Stål A/S, herefter benævnt ”selskabet”, driver virksomhed med:

  • Svejsning og fremstilling af stålkonstruktioner
  • Certifikatsvejsning af trykbærende anlæg – beholdere, rørsystemer samt tankanlæg
  • Vedligeholdelsesopgaver inden for medicinal- og fødevareindustrien
  • Elektropolering og Bejdsning af rustfrit stål§ 1 – Aftalegrundlaget:
Aftalen omfatter det af selskabet afgivne tilbud med det af kunden afgivne accept, dog alene i det omfang selskabet har accepteret kundens evt. forbehold/ændringer.  Således er kundens forbehold/ændringer ikke en del af aftalen, medmindre selskabet positivt har accepteret disse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende handels- og leveringsbetingelser og enhver anden aftale mellem kunden og selskabet skal nærværende handels- og leveringsbetingelser have forrang.

Aftalen mellem kunden og selskabet træder i kraft på datoen for selskabets modtagelse af kundens accept. Det afgivne tilbud er åbent for accept i 30 dage fra den i tilbuddet anførte dato. En betingelse for ikrafttrædelse er dog, at kunden kan kreditgodkendes, såfremt selskabet ønsker det. Såfremt kunden ikke kan dette, er selskabet berettiget til at annullerer aftalen indenfor rimelig tid.

Ordre påbegyndt i produktionen kan kun annulleres mod, at kunden betaler et afbestillingsgebyr til selskabet svarende til selskabets udgifter til materialer og arbejdstid samt forholdsmæssig avanceandel. Uanset om tegninger, tekniske dokumenter og lignende, der er udarbejdet til brug for fremstilling eller fremskaffelsen af leverancer eller dele heraf, overlades til kunden, forbliver disse selskabets ejendom. Kunde må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet anvende disse ovennævnte oplysninger. I øvrigt er kunden forpligtet til at forhindre, at de nævnte oplysninger overgives til eller anvendes af kundens ansatte, konsulenter, kunder, leverandører, underleverandører eller andre. Ovennævnte oplysninger må endvidere ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde kommunikeres med tredjemand.

§ 2 – Risikoens overgang efter endt arbejdsudførelse:
Efter at selskabet har fremsendt besked om, at emne/emner er færdigbehandlet, henstår disse på kundens egen regning og risiko, herunder hændelige skader, tyveri etc. Selskabet hæfter kun for skader i henhold til Danske Lov 3-19-2.

§ 3 – Forsinkelse og ansvar herfor:
Leveringstider angivet af selskabet er udelukkende omtrentlige. Kunden er derfor udelukkende berettiget til at hæve aftalen, såfremt der er tale om væsentlige forsinkelser i.f.t. den omtrentlige aftalte tid, samt at der er givet rimelig varsel herom til selskabet. Det bemærkes, at væsentlighedsbedømmelsen vurderes ud fra det af selskabet angivne leveringstidspunkt, og ikke ud fra købelovens kriterier.  Selskabet er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden, såfremt kunden vælger at hæve aftalen med selskabet pga. forsinkelse. Kunden kan ligeledes ikke kræve afslag eller lignende overfor selskabet. I tilfælde af forsinket levering, som ikke skyldes selskabets forhold, men kunden eller tredjemand, fraskriver selskabet sig ligeledes ethvert ansvar, og kunden er ikke berettiget til at hæve købet overfor selskabet.

§ 4 – Påberåbelse af fejl/mangler ved det af selskabet udførte arbejde:
Aftalen mellem kunden og selskabet skal altid lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt der foreligger en fejl og/eller mangel ved den af selskabet leverede ydelse. Kunden skal straks ved modtagelsen af evt. emne/produkt foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt kunden vil påberåbe sig en fejl/mangel, eller i øvrigt fremsætte et krav, skal kunden senest 8 dage efter, at manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, er eller burde være opdaget. Manglen skal påberåbes skriftligt overfor selskabet. I den skriftlige meddelelse skal anføres, hvori manglen består, og hvad kravet beror på. Såfremt selskabet ikke bærer ansvaret, har selskabet ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen unødigt har påført selskabet, herunder også advokatomkostninger. Kundens påberåbelse af mangler eller fremsættelse af krav herfor overfor selskab skal i alle tilfælde være selskabet skriftligt i hænde senest 12 måneder efter manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, opstod, uanset hvornår forholdet blev eller burde være blevet opdaget. Såfremt kunden ikke har reklameret over en mangel eller fremsætter krav herom indenfor de ovenstående angivne frister, kan kunden ikke senere gøre manglerne/kravet gældende, og selskabet er i så tilfælde ansvarsfri. Såfremt manglen ikke er forårsaget af selskabet men af tredjemand, selvstændig eller kundens underleverandør, eller kunden selv, er selskabet berettiget til at fakturere kunden for det tidsforbrug, som selskabet på kundens anmodning har anvendt i forbindelse med opklaring af og forsøg på udbedring af det pågældende forhold. Selskabet har altid en udbedringsret vedr. fejl/mangler. Udbedringen af fejl/mangler skal ske indenfor rimelig tid.

§ 5 – Force majeure:
Såfremt selskabet ikke kan levere den aftalte ydelse på det aftalte tidspunkt på grund af forhold der på aftaletidspunktet ikke kunne eller burde have været taget i betragtning, eller i øvrigt burde være selskabet bekendt eller på grund af enhver omstændighed udenfor selskabets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke eller lockout, skal selskabet være uden ansvar herfor. Selskabets forpligtigelser suspenderes i den nævnte periode, og selskabets manglende levering i nævnte periode er ikke en misligholdelse af aftalen mellem kunden og selskabet. Leveringsperioden for selskabet forlængelse med den tidsperiode, hvori den omtalte suspendering strækker sig over.

§ 6- Ejendomsret:
Selskabet har ret til at tilbageholde et tilrettet eller udarbejdet produkt, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til selskabet, uanset ordlyden i § 9.

§ 7 – Produktansvar:
I intet tilfælde er selskabet ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre direkte tab i forbindelse med reglerne om produktansvar. I det omfang selskabet bliver erstatningsansvar overfor tredjemand vedr. regler om produktansvar er kunden pligtig til at holde selskabet skadesløs, både i.f.t. omkostningerne/erstatning overfor tredjemand, samt andre beløb i denne forbindelse.

§ 8 – Øvrige ansvarsbegrænsninger og erstatning:
Selskabet er ikke forpligtiget til at udføre, og har ej heller ansvar for, andre opgaver eller ydelser end dem, som er udtrykkeligt opregnet i aftalen mellem kunden og selskabet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i anden aftale mellem kunden og selskabet. Eventuel erstatning i forbindelse med konstaterede mangler, som selskabet er ansvarlig for opgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Selskabet er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, finansielle tab eller tab af markedsandele og/eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, uanset om kunden har gjort selskabet opmærksom på, at sådanne tab kunne indtræde. Selskabet er ligeledes uden ansvar for konventionalbøder og erstatningskrav i øvrigt, som ikke baserer sig på et økonomisk tab. Selskabet er ligeledes ikke ansvarlig for kundens tab som følge af eller på anden måde relateret til selskabets udførelse eller manglende udførelse af ydelser til kunden, medmindre kundens tab skyldes selskabets medarbejders uagtsomhed eller forsæt med skade til følge.
Begrænsningen af selskabets ansvar i nærværende handels- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i det omfang disse er i strid med ufravigelig lovgivning.

§ 9 – Pris og betaling:
Prisen for den ydelse, som selskabet skal levere, fremgår af aftalen med kunden. Ved ændring i indkøbspriser, materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser m.v. forbeholdes retten til for selskabet til ændring af priserne i aftalen i.f.t. til ovenstående. Betalingsbetingelserne for købesummen er netto 14 dage fra fakturadato, såfremt andet ikke er aftalt. Sker betaling ikke rettidigt, kan selskabet tilbageholde emnet, jf. § 6, samt hæve aftalen med kunden. Såfremt kunden overskrider betalingsbetingelserne påløber renter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

§ 10 – Kundens misligholdelse:
Såfremt kunden ikke rettidigt stiller det emne/genstand til rådighed, som er angivet eller forudsat af aftalen, for selskabet, og kunden ikke senest 3 dage efter, at selskabet har fremsat påkrav herom, har stillet emnet til selskabets rådighed, kan selskabet ophæve aftalen med kunden og/eller kræve erstatning fra kunden. Evt. erstatningskrav mod kunden opgøres efter dansk rets alm. regler om erstatning.

§ 11 – Lovvalg og værneting:
Lovvalg er altid dansk lov. Rette værneting er altid Byretten i Roskilde. Enhver dom/kendelse kan ankes til Østre Landsret af begge parter.

 

Handels- og leveringsbetingelser for Olsen & Pedersen Stål A/S vedr. Elektropolering og Bejdsning

Præambel:
Olsen & Pedersen Stål A/S, herefter benævnt ”selskabet”, driver smedvirksomhed, samt overfladebehandling af rustfrit stål.

§ 1 – Aftalegrundlaget:
Aftalen omfatter det af selskabet afgivne tilbud med det af kunden afgivne accept, dog alene i det omfang selskabet har accepteret kundens evt. forbehold/ændringer. Således er kundens forbehold/ændringer ikke en del af aftalen, medmindre selskabet positivt har accepteret disse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende handels- og leveringsbetingelser og enhver anden aftale mellem kunden og selskabet skal nærværende handels- og leveringsbetingelser have forrang. Aftalen mellem kunden og selskabet træder i kraft på datoen for selskabets modtagelse af kundens accept. Det afgivne tilbud er åbent for accept i 30 dage fra den i tilbuddet anførte dato. En betingelse for ikrafttrædelse er dog, at kunden kan kreditgodkendes, såfremt selskabet ønsker det. Såfremt kunden ikke kan dette, er selskabet berettiget til at annullerer aftalen indenfor rimelig tid.

§ 2 – Risikoens for udførelsen af elektropoleringen/bejdsningen:
Kunden er bevidst om, at elektropoleringen/bejdsningen kan medføre beskadigelse eller utilsigtede dimensions- og strukturændringer på emnet for elektropolering/bejdsning, uanset selskabets forsvarlige behandling heraf. Selskabet har derfor intet ansvar, hverken køberetligt, aftaleretligt, erstatningsretligt eller efter andet lovgrundlag, for ethvert tab, direkte og indirekte, som opstår ved, at behandlingens udførelse ikke medfører det resultat, som kunden og selskabet forventede. Når selskabet modtager emner til elektropolering/bejdsning, er selskabet ikke pligtig til at undersøge, om den/de pågældende emne/emner kan tåle elektropolering/bejdsning. Evt. udtalelser herom fra selskabet er derfor altid udelukkende vejledende for kunden. Selskabets evt. vejledning af kunden vedr. risikoen ved elektropoleringen/bejdsningen kan derfor ikke gives selskabet nogen form for udvidet ansvar overfor kunden eller vedr. resultatet af elektropoleringen/bejdsningen.

Selskabet er derfor i intet tilfælde erstatningsansvarlig for mislykket elektropolering/bejdsning forårsaget af hel eller delvis materialefejl og/eller urigtige, unøjagtige eller utilstrækkelig oplysninger vedr. det/de emne/emner, som bliver elektropoleret/bejdset af selskabet. Vedr. evt. skader, der måtte komme på emnet i forbindelse med elektropoleringen/bejdsningen, hæfter selskabet derfor udelukkende for skader, der skyldes fejl og/eller forsømmelser fra selskabets side.
Er klarmelding af det elektropolerede/bejdsede ikke givet og kunden fordrer emnet udleveret, uanset oplysning herom, samt emnet ikke har gennemgået selskabets kvalitetskontroller, er kunden afskåret fra at gøre ethvert krav gældende mod selskabet.

§ 3 – Risikoens overgang efter elektropolering/bejdsning:
Efter at selskabet har fremsendt besked om, at emne/emner er færdigbehandlet, henstår disse på kundens egen regning og risiko, herunder hændelige skader, tyveri etc. Selskabet hæfter kun for skader i henhold til Danske Lov 3-19-2.

§ 4 – Forsinkelse og ansvar herfor:
Leveringstider angivet af selskabet er udelukkende omtrentlige. Kunden er derfor udelukkende berettiget til at hæve aftalen, såfremt der er tale om væsentlige forsinkelser i.f.t. den omtrentlige aftalte tid, samt at der er givet rimelig varsel herom til selskabet. Det bemærkes, at væsentlighedsbedømmelsen vurderes ud fra det af selskabet angivne leveringstidspunkt, og ikke ud fra købelovens kriterier. Selskabet er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden, såfremt kunden vælger at hæve aftalen med selskabet p.g.a. forsinkelse. Kunden kan ligeledes ikke kræve afslag eller lignende overfor selskabet. I tilfælde af forsinket levering, som ikke skyldes selskabets forhold, men kunden eller tredjemand, fraskriver selskabet sig ligeledes ethvert ansvar, og kunden er ikke berettiget til at hæve købet overfor selskabet.

§ 5 – Påberåbelse af fejl/mangler ved det af selskabet udførte arbejde:
Aftalen mellem kunden og selskabet skal altid lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt der foreligger en fejl og/eller mangel ved den af selskabet leverede ydelse. Kunden skal straks ved modtagelsen af det elektrolerede/bejdsede emne foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt kunden vil påberåbe sig en fejl/mangel, eller i øvrigt fremsætte et krav, skal kunden senest 8 dage efter, at manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, er eller burde være opdaget. Manglen skal påberåbes skriftligt overfor selskabet. I den skriftlige meddelelse skal anføres, hvori manglen består, og hvad kravet beror på. Såfremt selskabet ikke bærer ansvaret, har selskabet ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen unødigt har påført selskabet, herunder også advokatomkostninger. Kundens påberåbelse af mangler eller fremsættelse af krav herfor overfor selskab skal i alle tilfælde være selskabet skriftligt i hænde senest 12 måneder efter manglen eller den begivenhed, der giver anledning til kravet, opstod, uanset hvornår forholdet blev eller burde være blevet opdaget. Såfremt kunden ikke har reklameret over en mangel eller fremsætter krav herom indenfor de ovenstående angivne frister, kan kunden ikke senere gøre manglerne/kravet gældende, og selskabet er i så tilfælde ansvarsfri. Såfremt manglen ikke er forårsaget af selskabet men af tredjemand, selvstændig eller kundens underleverandør, eller kunden selv, er selskabet berettiget til at fakturere kunden for det tidsforbrug, som selskabet på kundens anmodning har anvendt i forbindelse med opklaring af og forsøg på udbedring af det pågældende forhold. Selskabet har altid en udbedringsret vedr. fejl/mangler. Udbedringen af fejl/mangler skal ske indenfor rimelig tid.

§ 6 – Force majeure:
Såfremt selskabet ikke kan levere den aftalte ydelse på det aftalte tidspunkt på grund af forhold der på aftaletidspunktet ikke kunne eller burde have været taget i betragtning, eller i øvrigt burde være selskabet bekendt eller på grund af enhver omstændighed udenfor selskabets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke eller lockout, skal selskabet være uden ansvar herfor. Selskabets forpligtigelser suspenderes i den nævnte periode, og selskabets manglende levering i nævnte periode er ikke en misligholdelse af aftalen mellem kunden og selskabet. Leveringsperioden for selskabet forlængelse med den tidsperiode, hvori den omtalte suspendering strækker sig over.

§ 7- Ejendomsretten til det elektropolerede/bejdsede emne:
Selskabet har ret til at tilbageholde emnet, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til selskabet, uanset ordlyden i § 10.

§ 8 – Produktansvar:
I intet tilfælde er selskabet ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre direkte tab i forbindelse med reglerne om produktansvar. I det omfang selskabet bliver erstatningsansvar overfor tredjemand vedr. regler om produktansvar er kunden pligtig til at holde selskabet skadesløs, både i.f.t. omkostningerne/erstatning overfor tredjemand, samt andre beløb i denne forbindelse.

§ 9 – Øvrige ansvarsbegrænsninger og erstatning:
Selskabet er ikke forpligtiget til at udføre, og har ej heller ansvar for, andre opgaver eller ydelser end dem, som er udtrykkeligt opregnet i aftalen mellem kunden og selskabet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i anden aftale mellem kunden og selskabet. Selskabet har ikke noget rådgivningsansvar overfor kunden, som også angivet i § 2, vedr. elektropoleringens/bejdsningens konsekvenser for emnet, fordi elektropoleringen/bejdsningen kan medføre beskadigelse eller utilsigtede dimensions- og strukturændringer på emnet for elektropolering/bejdsningen, uanset selskabets forsvarlige behandling heraf. Eventuel erstatning i forbindelse med konstaterede mangler, som selskabet er ansvarlig for opgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Selskabet er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, finansielle tab eller tab af markedsandele og/eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, uanset om kunden har gjort selskabet opmærksom på, at sådanne tab kunne indtræde. Selskabet er ligeledes uden ansvar for konventionalbøder og erstatningskrav i øvrigt, som ikke baserer sig på et økonomisk tab. Selskabet er ligeledes ikke ansvarlig for kundens tab som følge af eller på anden måde relateret til selskabets udførelse eller manglende udførelse af ydelser til kunden, medmindre kundens tab skyldes selskabets medarbejders uagtsomhed eller forsæt med skade til følge. Begrænsningen af selskabets ansvar i nærværende handels- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i det omfang disse er i strid med ufravigelig lovgivning.

§ 10 – Pris og betaling:
Prisen for den ydelse, som selskabet skal levere, fremgår af aftalen med kunden. Ved ændring i indkøbspriser, materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser m.v. forbeholdes retten til for selskabet til ændring af priserne i aftalen i.f.t. til ovenstående. Betalingsbetingelserne for købesummen er 14 dage fra fakturadato, såfremt andet ikke er aftalt. Sker betaling ikke rettidigt, kan selskabet tilbageholde emnet, jf. § 7, samt hæve aftalen med kunden. Såfremt kunden overskrider betalingsbetingelserne påløber renter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

§ 11 – Kundens misligholdelse:
Såfremt kunden ikke rettidigt stiller det emne til rådighed, som er angivet eller forudsat af aftalen, for selskabet, og kunden ikke senest 3 dage efter, at selskabet har fremsat påkrav herom, har stillet emnet til selska-bets rådighed, kan selskabet ophæve aftalen med kunden og/eller kræve erstatning fra kunden. Evt. erstatningskrav mod kunden opgøres efter dansk rets alm. regler om erstatning.

§ 12 – Lovvalg og værneting:
Lovvalg er altid dansk lov. Rette værneting er altid Byretten i Roskilde. Enhver dom/kendelse kan ankes til Østre Landsret af begge parter.